พระพุทธรูปปางต่างๆ

มาตรฐาน
ประวัติการสร้างพระพุทธรูป
ในระยะแรกหลังจากพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเสด็จดับขันธปรินิพพานแล้ว พุทธศาสนิกชนก็ได้นำเอา ดิน น้ำ และใบโพธิ์จากสังเวชนียสถาน ๔ แห่ง คือ สถานที่ประสูติ (ลุมพินีวัน) ตรัสรู้ (พุทธคยา) ปฐมเทศนา (พาราณสี) และ ปรินิพพาน (กุสินารา) เก็บมาไว้เพื่อบูชาคุณพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ต่อมามีการสร้างรูปอื่นที่เป็นสัญลักษณ์เพื่อระลึกถึงพระพุทธคุณ เช่น ทำดวงตราสัญลักษณ์ประจำสถานที่ต่างๆ ขึ้น ด้วยดินเผาหรือแผ่นเงิน เช่นที่เมืองกบิลพัสดุ์สร้างตราดอกบัว หมายถึงมีสิ่งบริสุทธิ์เกิดขึ้น และตราม้า หมายถึงม้ากัณฐกะ ที่เมืองพาราณสีสร้างตราธรรมจักร มีรูปกวางหมอบอันหมายถึงการแสดงธรรมจักร และพระเจ้าอโศกมหาราชได้ทรงสร้างเสาหินอโศกไว้ในสถานที่ประสูติ เป็นต้น 

คลิกที่นี่เพื่ออ่านต่อ

ขอบคุณที่มา dhammathai.org

Advertisements

พระประจำวันเกิด

มาตรฐาน

พระประจำวันเกิด

พระประจำวันอาทิตย์ “ปางถวายเนตร” พระพุทธรูปอยู่ในพระอริยาบถยืน ลืมพระเนตรทั้งสองเพ่งไปข้างหน้า พระหัตถ์ทั้งสองห้อยลงมาประสานกันอยู่ระหว่างพระเพลา (ตัก) พระหัตถ์ขวาซ้อนเหลื่อมพระหัตถ์ซ้าย อยู่ในพระอาการสังวรทอดพระเนตรดูต้นพระศรีมหาโพธิ์

คลิกที่นี่เพื่ออ่านต่อ

ขอบคุณที่มา dhammathai.org

การเผยแผ่พระพุทธศาสนาเข้าสู่ประเทศต่างๆทั่วโลก

มาตรฐาน

การเผยแผ่พระพุทธศาสนาเข้าสู่ประเทศต่าง ๆ ทั่วโลก และการนับถือพระพุทธศาสนาของประเทศเหล่านั้น

พระพุทธศาสนาในประเทศศรีลังกา

พระพุทธศาสนาเข้าสู่ประเทศศรีลังกา ในรัชสมัยของพระเจ้าเทวนัมปิยติสสะ โดยพระมหินทเถระพร้อมกับภิกษุอีก ๔ รูป ซึ่งพระเจ้าอโศกมหาราชทรงส่งไปเผยแพร่ พระเจ้าอโศกมหาราชกับพระเจ้าเทวานัมปิยติสสะ เป็นพระสหายที่ไม่เคยเห็นหน้าซึ่งกันและกัน
แต่ทั้งสองพระองค์ก็มีสัมพันธไมตรีที่ดีต่อกัน และเมื่อพระเจ้าอโศกมหาราชได้ทรงส่งสมณทูตไปเผยแผ่พระพุทธศาสนา พระเจ้าเทวานัมปิยติสสะก็ทรงต้อนรับและสนับสนุนให้ความอุปถัมภ์เป็นอย่างดียิ่ง ทำให้พระพุทธศาสนาดำรงมั่นคงในศรีลังกาตั้งแต่บัดนั้นเป็นต้นมา

โดยที่ศรีลังกามีภูมิประเทศที่เป็นเกาะ ประกอบด้วยประชาชน ๒ เผ่าใหญ่ ๆ ได้แก่ เผ่าสิงหลกับเผ่าทมิฬ

คลิกที่นี่เพื่ออ่านต่อ

ขอบคุณที่มา mediacenter.mcu.ac.th

 

เมื่อนักเรียนศึกษาเกี่ยวกับการเผยแผ่พระพุทธศาสนาเข้าสู่ประเทศต่างๆแล้วให้นักเรียนสรุปความรู้ที่ได้รับถึงการเผยแผ่พระพุทธศาสนาที่ส่งผลต่อวิถีชีวิต  วัฒนธรรมและความเชื่อของคน  ลงในช่องใส่ความเห็นด้วยครับ