คำอธิบายรายวิชา

 

รายวิชาพระพุทธศาสนา 5 รหัสวิชา ส 23105 กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เวลา 20 ชั่วโมง จำนวน 0.5 หน่วยกิต ภาคเรียนที่ 1

ศึกษา วิเคราะห์ ฝึกปฏิบัติ สร้างความคิดรวบยอด นำภูมิปัญญาท้องถิ่น สภาพปัญหาชีวิต สภาพแวดล้อม เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการเรียนรู้ เพื่อให้มีความรู้ ความเข้าใจ ตระหนักเห็นคุณค่าในเรื่องต่อไปนี้
ประวัติและความสำคัญของพระพุทธศาสนา เรื่องการเผยแผ่พระพุทธศาสนาเข้าสู่ประเทศต่าง ๆ ทั่วโลก และการนับถือพระพุทธศาสนาของประเทศเหล่านั้นในปัจจุบัน ความสำคัญของพระพุทธศาสนาในฐานะที่ช่วยสร้างสรรค์อารยธรรมและความสงบสุขให้แก่โลก สัมมนาพระพุทธศาสนากับปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและการพัฒนาอย่างยั่งยืน ปฏิบัติตนตามหลักธรรมได้แก่ พระรัตนตรัย (สังฆคุณ ๙) อริยสัจ ๔ ทุกข์ (ธรรมที่ควรรู้) ขันธ์ ๕ -ไตรลักษณ์ สมุทัย (ธรรมที่ควรละ) หลักกรรม – วัฏฏะ3 – ปปัญจธรรม ๓ (ตัณหา มานะ ทิฎฐิ) นิโรธ (ธรรมที่ควรบรรลุ) อัตถะ ๓มรรค (ธรรมที่ควรเจริญ) มรรคมีองค์ ๘ ปัญญา ๓ สัปปุริสธรรม ๗ บุญกิริยาวัตถุ ๑๐ อุบาสกธรรม ๗ มงคล ๓๘ – มีศิลปวิทยา – พบสมณะ – ฟังธรรมตามกาล – สนทนาธรรมตามกาล ศึกษาพุทธประวัติจากพระพุทธรูปปาง ต่าง ๆ เช่น ปางมารวิชัย ปางปฐมเทศนา ปางลีลา ปางประจำวันเกิด สรุปและวิเคราะห์พุทธประวัติ ปฐมเทศนา โอวาทปาฏิโมกข์ ประวัติสาวก พระอัญญาโกณฑัญญะ พระมหาปชาบดีเถรี พระเขมาเถรี พระเจ้าปเสนทิโกศล ชาดกเรื่อง นันทิวิสาลชาดก สุวัณณหังสชาดก
ประพฤติ ปฏิบัติตนต่อสาวก หน้าที่และบทบาทของสาวกที่ดี ปฏิบัติตนอย่างเหมาะสมต่อบุคคล ต่าง ๆ ตามหลักศาสนา การเป็นศิษย์ที่ดี ตามหลักทิศเบื้องขวา ในทิศ ๖ ของพระพุทธศาสนา การปฏิบัติหน้าที่ชาวพุทธตามพุทธปณิธาน ๔ ในมหาปรินิพพานสูตร และสามารถนำหลักธรรมไปใช้เป็นเครื่องมือในการเรียนรู้ การทำงานอย่างมีคุณค่าต่อชีวิตตนเอง และสังคมโดยรวม

1.1 ม.1/1 , ม.1/2 ,ม.1/3 ,ม.1/4 ,ม.1/5 ,ม.1/6 ,ม.1/7 ,ม.1/8

1.2 ม.1/1 , ม.1/2 ,ม.1/3

 

รวม 10 ตัวชี้วัด

Advertisements

One response »

  1. เป็นที่พึ่งทางจิตใจโดยการนับถือพระพุทธศาสนา มีที่ยึดหนี่ยวจิตใจมีการดำรงชีวิตที่ดี มีวัฒนธรรมหลากหลายโดยเชื่อว่าจะทำให้จิตใจผ่องใสขึ้น

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s